การสอบ (MEQ) วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม MD 601 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จัดสอบ MEQ ให้กับนิสิตแพทย์และแพทย์ฝึกหัดที่ฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้นิสิตได้ทบทวนความรู้และประเมินตนเอง รวมทั้งได้รับข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ เพื่อนำข้อเสนอแนะดังกล่าวพัฒนาตนเองต่อไป