การประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม MD 601-602-603 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จัดสอบประเมินความรู้ทางด้านทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ให้กับนิสิตแพทย์และแพทย์ฝึกหัดที่ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ทบทวนความรู้และเข้ารับฟังคำแนะนำจากอาจารย์แพทย์ เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองต่อไป