ประชาสัมพันธ์การแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565
1. นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ทดลองแสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนผ่านระบบการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ออนไลน์ ในวันที่ 22 - 23 กันยายน 2565
2. นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ แสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน รอบที่ 1 เพียง 1 แห่ง เท่านั้น ผ่านระบบการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 ตุลาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://service-hrops.moph.go.th/rbm/page/login