โครงการทำสัญญานิสิตแพทย์ใหม่ รุ่น 11

โครงการทำสัญญานิสิตแพทย์ใหม่ รุ่น 11 วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง MD 601