ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นโรงพยาบาลหลักในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับชั้นคลินิก

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา ได้เดินทางไปร่วมหารือแนวทางการดำเนินการในการเป็นโรงพยาบาลหลักใน การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับชั้นคลินิก ณ กรมแพทย์ ทหารเรือ และ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า