นิเทศบัณฑิตแพทย์

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลบางพลี

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ