ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าตอบแทนผู้อ่านและประเมินผลงานทางวิชาการและตรวจสอบงานวิจัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2553