โครงการเสวนา "วางกลยุทธ์ จุดประกาย เพื่อทดสอบภาษาอังกฤษระดับมาตรฐาน : What should examineed do?"
ด้วยสถาบันภาษากำหนดจัดโครงการเสวนา "วางกลยุทธ์ จุดประกาย เพื่อทดสอบภาษาอังกฤษระดับมาตรฐาน : What should examineed do?" เพื่อ เตรียมความพร้อมในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน และการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. สถานที่จัดโครงการจะแจ้งให้ทราบภายหลังประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนคณาจารย์และ บุคลากรเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ โดยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวได้ที่ http://bit.ly/12102560 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-102700 ต่อ 602 และ 603 หรือ li@go.buu.ac.th