ศึกษาดูงานโรงพยาบาลเกาะสมุย

เมื่อวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำทีมโดย ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และการจัดการอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางทะเล ณ โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาปรับใช้กับหลักสูตร และเอกลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ ที่มุ่งเน้นทางด้าน "คณะแพทยศาสตร์แห่งความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว" (Faculty of Medicine for Travel and Tourism Excellency) นำมาบริหารจัดการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล