การสอบ MEQ

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม MD 601 คณะแพทยศาสตร์ จัดสอบ MEQ ให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 และแพทย์ฝึกหัดทั้งจากภายในและภายนอก ในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 เพื่อนำผลดังกล่าวรายงานต่อ ศ.ร.ว. โดยการสอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 3