ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบ Long Case สำหรับแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา